OPK Senica - pozánka

Výročná konferencia OPK pre okresy Myjava a Senica sa bude konať 09.11.2014 od 8,00 hod., v priestoroch reštaurácie Gastrocentrum Veronika, J. Kráľa 727, Senica.

Program konferencie: 

  1. Slávnostné otvorenie

  2. Predbežná správa o účasti

  3. Schválenie programu rokovania

  4. Schválenie rokovacieho a volebného poriadku

  5. Voľba pracovného predsedníctva mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, zapisovateľa a overovateľov zápisnice

  6. Správa o činnosti Predstavenstva OPK

  7. Správa mandátovej komisie

  8. Voľba orgánov Obvodnej poľovníckej komory, delegátov a náhradníkov OPK na Snem SPK

  9. Správa volebnej komisie

10. Schválenie Plánu hlavných úloh OPK

11. Diskusia

12. Správa návrhovej komisie a schválenie uznesení

13. Záver

Obed