II. Medzinárodná konferencia, Ženy a trvaloudržateľné poľovníctvo

II. Medzinárodná konferencia, Ženy a trvaloudržateľné poľovníctvo, Bechyně, Česká republika, 25-28. september 2014

2. ročník medzinárodnej konferencie máme úspešné za sebou, Klub slovenských poľovníčok nemohol na tejto udalosti chýbať. Tradíciu tejto konferencie založila prezidentka klubu a dnes aj prezidentka Artemis klubu CIC Soňa Supeková. Po slovenskej konferencii v roku 2012 v hoteli Apollo v Bratislave sme prežívali úžasné zážitky a atmosféru. Organizátorky nás privítali tradičnou českou večerou v Hoteli Panska. V pracovný, rokovací deň nás vítali mladí trubači v nezabudnuteľných priestoroch zámku Bechyně.

Jednu z úvodných prednášok mal aj Dr. Imrich Šuba, viceprezident CIC pre strednú a východnú Európu. Soňa Supeková mala príspevok o Artemis CIC a Slovenských poľovníckych tradíciách a našej histórii. Prednášky boli v súlade s hlavnou myšlienkou tohto ročníka Hunting as an intangible cultural heritage/Poľovníctvo nehmotné kultúrne dedičstvo. Počas zasadnutia pracovnej skupiny Artemis CIC prebehla voľba ďalšej krajiny a v roku 2016 budú organizovať III. WASH dámy z Holandska s hlavným námetom Vzdelávanie/Education. Panelová diskusia bola veľmi podnetná a priniesla viacero otázok v oblasti tradícii a obliekania. Dievčatá z Diany sa postarali aj o skvelý kulturno-poznávací program: poľovnícky zámok Ohrada, múzeum a ZOO Ohrada, bažantnica, zámok Hluboka a tradičná večera plná špecialít. Konferenciu sme nemohli dôstojnejšie ukončiť ako Svätou Hubertskou omšou v kostolíku v Bechyni.

Ďakujeme ešte raz hosťujúcim DIANkam, I. myslivecký spolek žen Tabor a panstvi Bechyne za skvelú organizáciu, veľa zážitkov a prijemne chvíle.

LOVU ZDAR!

06.jpg03.jpg02.jpg05.jpg07.jpg08.jpg01.jpg04.jpg

  • II. International Conference, Women and Sustainable Hunting, Bechyne, Czech Republic, September 25th-28th 2014

We have successfully passed 2nd annual of the international conference and Slovak Club of Lady Hunters couldn’t miss this event. Tradition of this conference was established by our president and now the president of the working group Artemis CIC SoňaSupeková. After Slovak Conference in 2012 at Apollo hotel in Bratislava we experienced wonderful atmosphere and unforgettable experiences. Organizers welcomed us with traditional Czech dinner at the hotel Panska. The working part of the conference greeted us by young trumpeters in the area of ​​the castle Bechyne. One of introductory lectures had Dr. Imrich Šuba, CIC Vice President for Central and Eastern Europe. Sona Supeková had a post about Artemis CIC and Slovak hunting traditions and our history. Lectures were in line with the main idea of this year's Hunting as an intangible cultural heritage. During the working lunch group Artemis CIC was elected the place for the next conference in 2016, III. WASH will be organized by ladies from the Netherlands with the main topic of Education. The panel discussion was very inspiring and brought a number of issues of tradition and dressing. Girls from Diana took care of the great cultural-cognitive program: Ohrada hunting castle, museum and zoo, pheasantry, wonderful castle Hluboka and full traditional dinner with specialties. Conference we could not dignified to end like with St. Hubert's Mass in the church in Bechyne.

Thank you once again to Dianas, I. hunting association of women Tabor and Bechyne estate for a great organization, a lot of experiences and a pleasure time together.

Prílohy:
Stiahnúť tento súbor (II_WASH_Bechyne.pdf)II_WASH_Bechyne.pdf[formát .pdf]1086 kB
Nachádzate sa tu: Home Aktuálne Podujatia Osvetová činnosť II. Medzinárodná konferencia, Ženy a trvaloudržateľné poľovníctvo