XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických zbraní

XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní boli uskutočnené dňa 4. júna 2016 na strelnici Okresnej organizácie SPZ Senica v lokalite Senica – Čáčov podľa Plánu organizačného zabezpečenia. Súťaže sa zúčastnilo 35 strelcov z loveckých historických palných zbraní.

Súťaž riadili funkcionári určení Sekciou loveckých historických paných zbraní KHSP pri SPZ:

Hlavný rozhodca: Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.
Zástupca hl. rozhodcu: Ľubomír Zach
Rozhodcovia na streleckej čiare: Roman Mozolič, Ľubomír Zach
Rozhodca pri terčoch: Ing. Peter Šedivý, Ľubomír Blatnický

Strelnicu na uskutočnenie súťaže poskytla Okresná organizácia SPZ v Senici. Funkcionári súťaže po jej obhliadke konštatovali, že vyhovuje všetkým požiadavkám súťaže. Súťaž otvoril a privítal súťažiacich doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc. Detailne vysvetlil pravidlá streľby ako aj dodržiavanie bezpečnostných pravidiel. Zodpovedal dopyty súťažiacich. V jej priebehu ju navštívil primátor mesta Šaštín-Stráže p. Mgr. Jaroslav Suchánek, ktorý pre súťažiacich venoval tri ceny.

Súťažiaci používali repliky loveckých historických palných zbraní s označením o ich úradnom preskúšaní. (Pozn. K ich držbe a používaniu naša právna úprava vyžaduje len spôsobilosť k právnym úkonom a vek 18 rokov). Zbrane nabíjali čiernym strelným prachom a olovenou jednotnou strelou, ktorej tvar bol ponechaný na rozhodnutie súťažiaceho. Strieľali sa na pevný terč diviaka na vzdialenosť 50, po dobu 30 minút. Každý súťažiaci zaplatil vlastníkovi strelnice poplatok 5,-€ na úhradu nákladov strelieb.

Povetrnostné podmienky počas súťaže boli veľmi dobré. V jej priebehu sa nevyskytlo žiadne porušenie pravidiel streľby, súťažiaci vystupovali disciplinované.

V súťažnej disciplíne „Pevný terč diviaka“ na 50 metrov súťažili muži a ženy. V kategórii mužov prvé miesto získal Marek ZACH (100/100), druhé miesto Severín ČECH a tretie miesto Ľubomír ZACH.V kategórii žien zvíťazila Zuzana Havlíčková, druhé miesto získala Michaela Vrbová,  tretie niesto obsadila Kristína Blatnická a štvté miesto patrí Márii Engelovej. Víťazi boli odmenení vecnými cenami, medailami a diplomami, ktoré pre víťazov zabezpečil Slovenský poľovnícky zväz (SPK) a organizátori strelieb.

Po ukončení súťaže: XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní Okresná organizácia SPZ v Senici organizovala podľa svojich pravidiel ďalšiu súťaž a to v streľbe na pevný terč diviaka na 100 metrov. Ceny pre víťazov si zabezpečila z vlastných prostriedkov. V tejto kategótrii prvé miesto získal Ľubomír Zach, druhé Marek Zach a tretie Jozef Hrubý.

Sekcia Loveckých historických palných zbraní KHSP na svojom zasadnutí vyhodnotila súťaž, neboli podané žiadne protesty ani námietky ku konaniu strelieb a k výsledkom. Prijala rozhodnutie:

  • v roku 2017 zorganizovať XVIII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických palných zbraní dňa 3. júna 2016 na strelnici Senica-Čáčov. Za týmto účelom poveruje predsedu sekcie vypracovaním Plánu organizačného zabezpečenia súťaže,

  • ďakuje ing. Štefanovi Engelovi, PhD. za vzorné materiálne zabezpečenie súťaže,

  • ďakuje tým, ktorí sa na jej príprave a hladkom priebehu podieľali,

  • ukladá všetkým svojím členom intenzívnejšie propagovať súťaž u širokej poľovníckej verejnosti.

 

V Bratislave, 6. júna 2016

Doc. JUDr. Ľudovít Letošťák, CSc.

 

Výsledky:

50 metrov muži:
1. Marek ZACH 100/100
2. Severín ČECH 98/100
3. Ľubomír ZACH 96/100
4. Vladimír VACULKA 93/100
 
50 metrov ženy:
1.Zuzana HAVLÍČKOVÁ   66/100
2.Michaela VRBOVÁ 53/100
3.Kristína BLATNICKÁ 37/100
4. Mária ENGELOVÁ  31/100
 
100 metrov muži:
1. Ľubomír ZACH 90/100
2. Marek ZACH 87/100
3.Jozef HRUBÝ 62/100
4. Severín ČECH 50/100
 
1. Poučenie účastníkov súťaže pred jej otvorením.JPG2. Hlavný rozhodca a jeho pomocníci.JPG3. Majster Slovenska na 50m Marek ZACH - absolutný víťaz súťaže.JPG4. Terč majstra Slovenska Mareka ZACHA.JPG5. Víťazi súťaže na 50m, sprava - Marek ZACH, Majster Slovenska, 2. miesto Severín ČECH, 3. miesto Ľubomír ZACH, 4. miesto Vladimír VACULKA.JPG6. Ľubomír Zach - Majster Slovenska na vzdialenosť 100m.JPG7. Vyhlasovanie výsledkov súťaže.JPG8. Spokojní účastníci Majstrovstiev Slovenska.JPG9. Súťažiaci s primátorom mesta Šaštín-Stráže (prvý zľava).JPG
Nachádzate sa tu: Home Strelectvo Strelecké podujatia OPK XVII. Majstrovstvá Slovenska v streľbe z loveckých historických zbraní